vịnh con khỉ

khỉ già khỉ đột khỉ mu xanh
tụm nhau bàn tính chuyện gian manh
đẩy đám khỉ con ra sân bóng
giành qua giật lại một trái banh

nếu thua thì cũng không sao cả
bằng như thắng được cả trái banh
khỉ già khỉ đột kia giành lấy
đem về dâng lại khỉ mu xanh

thihanhthi.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.