vịnh con gián

một con gián thúi một con hôi
hai con quanh quẩn dậu mồng tơi
bảo nhau sẽ phá cho hôi dậu
cho đám con người quắn đít chơi

ai ngờ mưu kế kia thành đạt
bà con tranh chấp chuyện mồng tơi
ai phải ai sai ai có biết
còn gì đâu nữa mồng tơi ơi

thihanhthi.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.