VỊNH

thơ đường rất khó thơ đường ơi

thôi thì làm thơ muối cho vui

bà con thăm phố đừng trách nhé

mặn ngọt… ôi đời… cũng thế thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s