kết quả

10 thoughts on “kết quả

      • Qua đây có cái Quỳ nuôi chớ sao. Chỉ sợ ông bác sĩ không cho nàng đi 1 mình thôi ờ (vì sợ bị bắt cóc mất) …he he he

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s